Наша банковская система: чья она?

Наша банковская система: чья она?

Источник: http://www.rusnod.ru/video/korotkometrazhki/korotkometrazhki_5107.html